Pitești

În România se elaborează multe strategii de dezvoltare, ceea ce este un lucru pozitiv, însă cele mai multe dintre acestea se finalizează cu o listă lungă de proiecte, cu un buget foarte ridicat și cu perspective incerte de implementare. O strategie cu perspective realiste de a fi aplicată trebuie să fie transpusă într-un plan operațional clar. Un asemenea plan operațional are nevoie de 3 elemente cheie:

 1. Perioada de implementare;
 2. Bugetul alocat pentru investiții în această perioadă de implementare;
 3. O listă de investiții prioritare ce se pot implementa cu acest buget.

În ceea ce privește orizontul de timp, în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Pitești, perioada de implementare ar trebui să se plieze pe exercițiul financiar european în curs  -- 2014-2023.

 

Un alt element care lipsește mai tuturor strategiilor de dezvoltare este un buget clar de implementare. Puține din autoritățile publice care elaborează asemenea strategii se chinuie să aloce un buget multi-anual clar pentru operaționalizarea strategiei. În acest context, am elaborat o metodologie simplă de estimare a unui asemenea buget operațional. Am plecat de la premisa simplă, respectiv că multe investiții publice presupun, odată ce sunt finalizate, cheltuieli de operare și mentenanță. Ca atare, cu cât sunt făcute mai multe investiții, cu atât vor fi cheltuielile de operare și mentenanță mai mari în viitor. Fondurile europene disponibile crează un fals confort al banilor ce vin gratis, fără ca cei ce le accesează să se gândească la cum vor gestiona investițile făcute pe viitor.

 

Ca atare, folosind experiența țărilor mai dezvoltate, am pornit de la premisa că o autoritate publică nu ar trebui să aloce an după an mai mult de 30% din veniturile fără destinație clară (non-earmarked revenues). Acești 30% din veniturile nealocate reprezintă o marjă prudentă pentru investiții în capital și oferă un ordin de mărime pentru cum poate fi setat un buget operațional. În cazul Piteștiului am făcut câteva estimări ale evoluției bugetului pe perioada 2014-2023. Estimarea medie indică un buget cumulat pe 2014-2023 de aproximativ 585 milioane Euro. 30% din această valoare ajung undeva pe la 175 milioane Euro. 

 

Mai departe nu rămâne decât să alocăm acest buget operațional pe priorități investiționale. Noi am mers pe structura propusă a PIDU Pitești 2007-2013, am analizat fiecare capitol și recomandările făcute acolo (cât mai mulți piteșteni ar trebui să studieze aceste documente), și înșirăm mai jos o propunere pentru lista de proiecte prioritare ale municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023.

Data limită 31/05/2016

Pentru adăugarea bugetului trebuie să vă logați cu Facebook. Se poate adăuga un singur buget per oraș.

Buget Pitești 175 mil. EURO
Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale. Sumă Totală 24 mil. EURO

Dezvoltarea sectorului educației și a formării profesionale în perspectiva ocupării forței de muncă:

 • programe de practică pentru elevii din liceele tehnologice și studenții din universități la unitățile economice din municipiu;
 • formarea tutorilor de practică din întreprinderi;
 • acordarea de burse private pentru elevii de liceu;
 • construcția de noi creșe și grădinițe;
 • reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ pre-universitar cu aparatură, mobilier, material didactic. 
13 mil. EURO

Dezvoltarea serviciilor și structurilor de asistență socio-sanitară:

 • elaborarea și implementarea unei strategii CLLD la nivelul cartierelor dezavantajate din municipiu (de ex. Prundu, Craiovei, Traian, Războieni etc.);
 • înființarea de noi centre publice și private de tip after-school;
 • mediere comunitară
10 mil. EURO

Promovarea economiei sociale:

 • înființarea de unități de economie socială.
1 mil. EURO
Dezvoltarea coeziunii sociale și a simțului de apartanență comunitară prin cultură, sport și viață asociativă, precum și prin creșterea siguranței. Sumă Totală 12 mil. EURO

Sprijinirea inițiativelor și a structurilor culturale și sportive, precum și a altor forme ale vieții asociative, inclusiv voluntariatul:

 • Preluarea și modernizarea Casei de Cultură a Sindicatelor;
 • Modernizarea Casei Cărților.
10 mil. EURO

Promovarea inițativelor de prevenire a criminalității și de îmbunătățire a siguranței:

 • Extinderea sistemului de supraveghere video a intersecțiilor, spațiilor publice, unităților de învățământ;
 • Dotarea poliției locale.
2 mil. EURO
Sporirea capacității autorităților publice locale de rezolvare a problemelor administrative, inclusiv prin dezvoltarea e-guvernării. Sumă Totală 2 mil. EURO

Dezvoltarea capacității administrative:

 • înființarea Autorității Metropolitane de Transport și încheierea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport în comun;
 • funcționalizarea ADI Zona Metropolitană în vederea extinderii gamei de servicii furnizate membrilor (informare, consultanță, scriere de proiecte, management de proiecte etc.). Posibilitatea transformării ADI într-o Agenție de Dezvoltare Metropolitană;
 • sprijinirea asociațiilor de proprietari și întărirea colaborării cu aceștia, cu precădere în domeniul parcărilor rezidențiale, a reabilitării termice și a întreținerii spațiilor dintre blocuri;
 • implementarea conceptului de democrație participativă;
 • angajarea unui city manager;
 • întărirea capacității de implementare a PUG.
2 mil. EURO
Susținerea competitivității și performanței durabile, în particular a sectoarelor tradiționale, prin promovarea inovării și dezvoltării tehnologice. Sumă Totală 17 mil. EURO

Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri și inovare: 

 • Preluarea platformei fostei CET Cărbune și înființarea unui parc industrial;
 • Înființarea Complex Agroalimentar Metropolitan.
17 mil. EURO
Promovarea dezvoltării sectorului terțiar care să pună accentul pe servicii cu înaltă intensitate de cunoaștere – inclusiv cercetarea. Sumă Totală 10 mil. EURO

Dezvoltarea potențialului inovativ al întreprinderilor:

 • Înființarea unui accelerator de afaceri;
 • Înființarea unui centru de transfer tehnologic.
7 mil. EURO

Întărirea relației dintre sistemul educațional, mediul de cercetare și mediul de afaceri:

 • Înființarea unui fond pentru sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urile inovative și a unor premii pentru stiință;
 • Derularea de proiecte de cercetare aplicativă în parteneriat între mediul de afaceri și cel academic.
3 mil. EURO
Creșterea accesibilității, îmbunătățirea transportului public și asigurarea condițiilor bune de trafic. Sumă Totală 94 mil. EURO

Creșterea calității infrastructurii de transport rutier și feroviar:

 • construcția de pasaje rutiere (Craiovei-Frații Golești; Republicii – Maior Șonțu; Maternității- Republicii; Negru Vodă – Republicii; Pitești-Bradu (Târg Săptămânal); Lânăriei);
 • reabilitarea axelor majore de transport: Str. Trivale, Calea Drăgășani-Moșoaia;
 • program anual de mentenanță și modernizare străzi;
 • construcție pod nou peste Argeș (zona podul de fier);
 • construcția de parcări subterane (Finanțe, I.C. Brătianu, Piața Vasile Milea);
 • elaborarea și implementarea unei noi strategii cu privire la parcare.
67 mil. EURO

Promovarea transportului în comun și a transportului nemotorizat:

 • modernizarea stațiilor de transport în comun;
 • achiziționarea de autobuze ecologice;
 • înființarea linie ecologică de transport Pitești-Mioveni;
 • amenajare zone pietonale și piste de biciclete.
22 mil. EURO
Creșterea calității locuirii, prin modernizarea și dezvoltarea spațiului urban și a echipării tehnico-edilitare. Sumă Totală 4 mil. EURO

Regenerare urbană:

 • continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiilor interstițiale dintre blocuri.
4 mil. EURO
Creșterea calității mediului prin reducerea emisiilor de CO2. Sumă Totală 9 mil. EURO

Creșterea calității aerului, apelor și solului:

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (contribuția municipalității); 
 • Reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv dotarea cu sisteme de producere a energiei verzi;
 • Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public.
6 mil. EURO

Menținerea și protecția/modernizarea zonelor naturale și de agrement:

 • Regularizare cursuri de apă Turcești, Zamfirești;
 • Întreținere și modernizare spații verzi existente;
 • Amenajarea Parcului Făget și Pădurii Trivale-Băbana ca zone de agrement (zone pietonale, piste de biciclete, iluminat public, mobilier urban etc.).
3 mil. EURO

Data limită 31/05/2016

Adaugă bugetul tău acum:

Ai nevoie de inspirație?
O inițiativă
Susținută de